• Start
 • Szkolenia
 • CIT od podstaw, czyli zrozumieć podatek dochodowy – szkolenie 2 – dniowe

CIT od podstaw, czyli zrozumieć podatek dochodowy – szkolenie 2 – dniowe

Informacje o szkoleniu

Terminy szkolenia: 01.09.2022 r.

Czas trwania: 2 dni (10 godz. / 11 godz.)

Forma szkolenia: ONLINE

Koszt szkolenia: 1000 zł/os. + VAT (uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat)

Prowadzący

Anna Kiersnowska – Drzewiecka - Dyrektor Działu Podatków Bezpośrednich Taxeo Komorniczak i Wspólnicy sp.k. Prawnik, doradca podatkowy, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku Prawo oraz Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Wieloletni współpracownik podmiotów trudniących się doradztwem podatkowym. W codziennej praktyce zawodowej zajmuje się sporządzaniem opinii i doradzaniem kluczowym klientom, a także nadzorem merytorycznym nad opiniami i raportami podatkowymi współpracowników. W toku pracy zawodowej uczestniczyła w audytach podatkowych. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu podatników w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Autorka licznych artykułów o tematyce podatkowej i współautorka publikacji książkowych. Doświadczony wykładowca zagadnień podatkowych. Specjalizuje się głównie w podatkach dochodowych.

Program szkolenia

I. Zagadnienia ogólne

1. Podatnik CIT

 1. Spółki kapitałowe
 2. Spółka komandytowo – akcyjna
 3. Spółka komandytowa i jawna
 4. Podatkowa grupa kapitałowa
 5. Inne

2. Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy

 1. Definicja miejsca zarządu
 2. Opodatkowanie nierezydentów

3. Wyłączenia przedmiotowe

4. Zwolnienia podmiotowe

5. Zwolnienia przedmiotowe

6. Rok podatkowy

7. Ewidencje. Obowiązek przesyłania ksiąg od 2023 r.

II. Przedmiot opodatkowania

 1. Przychód

2. Zasady ustalania dochodu

3. Strata podatkowa

III. Przychody

1. Zyski kapitałowe i pozostałe przychody

2. Przychody. Brak przychodu

3. Zasady rozpoznawania przychodów

 1. Przychody rozliczane na zasadzie memoriałowej oraz przychody z tytułu usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych
 2. Przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej (m.in. odszkodowania, kary umówone, odsetki)

4. Pozostałe przychody

 1. Dotacje i subwecje
 2. Zaliczki, przedpłaty, płatność z góry
 3. Rozliczanie kaucji gwarancyjnych 
 4. Przychody z tytułu świadczeń nieodpłatnych oraz częściowo odpłatnych

5. Refakturowanie a moment powstania przychodu

6. Przychody ze sprzedaży rzeczy i praw majątkowych

7. Datio in solutum

8. Korekta przychodów

IV. Koszty uzyskania przychdów

1. Koszty bezpośrednio związne z przychodami oraz koszty inne niż bezpośrednie

 1. Koszty związane z przychodami danego roku
 2. Koszty pochodzące z lat poprzednich
 3. Koszty przyszłych okresów
 4. Refakturowanie a moment rozpoznania kosztu
 5. Korekta kosztów (faktury korygujące)

2. Zasada przypisywania kosztów - przychody zwolnione, zyski kapitałowe, inne przychody

3. Szczególne rodzaje kosztów uzyskania przychodów

 1. Kary umowne; odszkodowania; świadczenia nieodpłatne, a koszty
 2. Świadczenia na rzecz pracowników i członków rad nadzorczych
 3. Wynagrodzenia pracowników
 4. Podróże służbowe pracowników

4. Moment zaliczenia wydatków do kosztów podatkowych

5. Poniesienie a potrącenie kosztu

 1. Różne momenty potrącenia kosztów uzyskania przychodów

6. Celowość ponoszonych wydatków

7. Dokumentowanie ponoszonych wydatków

V. Kary umowne i odszkodowania

VI. Samochody w działalności gospodarczej

1. Amortyzacja

2. Ubezpieczenie

3. Leasing. Najem. Dzierżawa

4. Koszty używania samochodu

5. Rozliczanie kosztów napraw.

6. Samochody prywatne wykorzystywane na cele służbowe - nowy sposób określania wysokości przychodu

7. Samochody służbowe wykorzystywane na cele prywatne 

VII. Koszty finansowania dłużnego – limitowanie w kosztach podatkowych

1. Istota i zakres

2. Obliczanie wskaźnika limitowania kosztów finansowania dłużnego. Zmiana od 2022 r.

3. Definicja kosztów finansowania dłużnego

4. Sposób ustalania kwoty kosztów podlegających wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów

5. Rozliczanie w następnych latach kosztów finansowania dłużnego wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów

VIII. Zapobiegnie optymalizacji podatkowej

1. Nowy minimalny podatek dochodowy od 2022 r.

2. Ograniczenia kosztów podatkowych. Ukryta dywidenda – od 2023 r.

3. Uchylenie art. 15e. Przepis przejściowy umożliwiający rozliczenie nieujętych wcześniej kosztów – od 2022 r.

4. Nowe przepisy zapobiegające „przerzucaniu dochodów" – podatek od przerzuconych dochodów – od 2022 r.

IX. Reklama i marketing

1. Reprezentacja i reklama. Alkohol w kosztach podatkowych

2. Upominki dla kontrahentów

3. Nowa ulga dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę

4. Szkolenia dla kontrahentów

X. „Ulga na złe długi”

1. Obowiązki dłużnika i uprawnienia wierzyciela

2. Korekta dochodu lub straty podatkowej

5. Przesłanki stosowania nowych przepisów

4. Wpływ regulacji na obliczanie zaliczek na podatek

5. Zasady obliczania terminów płatności na potrzeby ulgi na złe długi

XI. Transakcje bez pośrednictwa rachunku bankowego – skutki podatkowe

1. Biała lista podatników i jej wpływ na CIT od 1.1.2020 r.

 1. Konieczność weryfikacji nr rachunków bankowych kontrahentów
 2. Skutki płatności za faktury VAT na rachunek bankowy nieujęty w rejestrze
 3. Ustalanie limitu jednorazowej wartości transakcji w kwocie 15.000 zł. – zmiany od 2023 r.
 4. Problem pojęcia jednorazowej transakcji.
 5. Uchylenie się od negatywnych skutków regulacji.

2. Obowiązkowe stosowanie metody podzielonej płatności w VAT a koszty podatkowe

XII. Wybrane wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów (art. 16 ustawy o CIT)

XIII. Amortyzacja. Wybrane zagadnienia

1. Remont/modernizacja – praktyczne problemy

2. Straty w środkach trwałych oraz likwidacja środka trwałego

3. Koszty zaniechanych inwestycji   

4. Różnice kursowe przy nabyciu środka trwałego

XIV. Podatek

1. Stawka podatku

 1. Stawka podstawowa
 2. Stawka preferencyjna

2. Zaliczki na podatek dochodowy opłacane w trakcie roku

 1. Zaliczki wyliczane
 2. Uproszczone zaliczki na podatek dochodowy
 3. Błędne zaliczki po zakończeniu roku - czy korygować?

XV. Odliczenia od podstawy opodatkowania

1. Nowa ulga na koszty produkcji próbnej lub wprowadzenie produktu na rynek

2. Wsparcie przedsiębiorców w działalności ukierunkowanej na zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów

3. Ulga na robotyzację

4. Działalność B+R

XVI. Obowiązki i uprawnienia podatnika na przełomie roku

1. Obowiązki dokumentacyjne

2. Podatek u źródła - obowiązki dokumentacyjne

3. Strategia podatkowa

4. Inne obowiązki

XVII. Podatek u źródła 

1. Podstawa prawna w ustawie o CIT i PIT

2. Relacje pomiędzy regulacjami ustawowymi a umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania

 1. Należności licencyjne
 2. Odsetki
 3. Dywiendy
 4. Usługi niematerialne
 5. Przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej i morskiej

3. Certyfikat rezydencji

 1. Pojęcie i charakter
 2. Termin ważności
 3. Kopia certyfikatu rezydnecji

4. Zwolnienia wynikające z ustawy o CIT

 1. Dywidendy
 2. Odsetki i należności licencyjnej
 3. Opodatkowanie spółek holdingowych (Zasady regulacji. Korzyści i ograniczenia)

5. Należyta staranność płatnika. Wpływ powiązań na obowiązek dochowania należytej staranności

6. Nowe zasady pobory podatku u źródła – zmiany wprowadzone w 2022 r.

 1. Limit 2 mln zł. Zmieniony zakres podmiotowy i przedmiotowy
 2. Modyfikacja definicji rzeczywistego właściciela
 3. Opinia o stosowaniu preferencji
 4. Oświadczenie płatnika umożliwiające stosowanie zwolnień/ obniżonych stawek
 5. Procedura zwrotu podatku u źródła pobranego przez płatnika

7. Obowiązki dokumentacyjne

8. Wybrane zagadnienia rodzące spory w praktyce

 1. Cashpooling
 2. Programy komputerowe
 3. Najem urządzenia przemysłowego
 4. Zagadnienie potrącenia podatku
 5. Kurs waluty

Taxeo Komorniczak i Wspólnicy sp.k.Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 Taxeo Komorniczak i Wspólnicy sp. k. Siedziba: Żelazna 17d/104, 40-851 Katowice Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000772160, NIP 6342951440, REGON 382598286